Disclaimer | Algemeen Voorbehoud


Hoewel Nicky Wagenvoort Photography  zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen. Nicky Wagenvoort Photography wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of Nicky Wagenvoort Photography  zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Zo aanvaardt Nicky Wagenvoort Photography derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door Nicky Wagenvoort Photography worden onderhouden, ook al wordt daar door Nicky Wagenvoort Photography naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar Nicky Wagenvoort Photography gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan Nicky Wagenvoort Photography gezonden e-mails.


Aansprakelijkheid

Hyperlinks
Verwijzingen naar sites die niet door Nicky Wagenvoort Photography worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Nicky Wagenvoort Photography uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

E-mail
Nicky Wagenvoort Photography garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Intellectueel eigendom
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, foto's, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Nicky Wagenvoort Photography en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Nicky Wagenvoort Photography De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Softwarekwaliteit
Nicky Wagenvoort Photography garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina's toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten